Teilingia excavata (Ralfs) Bourrelly
Reference: Prescott et al. 1983
C0500
2006047005
2006047-005
Front view
Namibia
C0500
2006047005
2006047-005
Side view
Namibia